Privacyverklaring

Inhoud

1. Waarom deze privacyverklaring?
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
4. Voor welke doelen worden de persoonsgegevens verwerkt?
5. Waarvoor komen de persoonsgegevens vandaan?
6. Aan wie maken wij uw gegevens over?
7. Hoelang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?
8. Welke rechten heeft U als betrokkene?
9. Geautomatiseerde besluitvorming
10. Vragen en klachten
11. Wijzigingen

1. Waarom deze privacyverklaring?

Dit is de Privacy verklaring van Pieter Geerts, eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Schaliënhoefdreef 50, 2970 Schilde, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0884.163.314 (hierna: GEERTS).

Deze Privacy verklaring beschrijft enerzijds de maatregelen die GEERTS neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en anderzijds welke rechten u heeft als betrokkene.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door GEERTS. U kan ons contacteren via de volgende contactgegevens:

bite@pietergeerts.be
+32 486 98 54 12
Schaliënhoefdreef 50, B-2970 Schilde

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

GEERTS verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens (zoals o.a. uw naam, voornaam, E-mail adres, thuisadres, maatschappelijke zetel etc.)

4. Voor welke doelen worden de persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden met de volgende rechtsgronden:

Doel: om een correcte dienstverlening mogelijk te maken
Rechtsgrond: contractuele noodzakelijkheid

5. Waarvoor komen de persoonsgegevens vandaan?

GEERTS verwerkt louter de persoonsgegevens die u meegedeeld heeft in het kader van onze dienstverlening.

6. Aan wie maken wij uw gegevens over?

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt door GEERTS.

Niettemin doet GEERTS een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het organiseren van mailing campagnes, het gebruik van specifieke software, cloudcomputing, ITC-ondersteuning etc. in welk kader deze derden toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens. Indien dit het geval is heeft GEERTS met elk van deze dienstverstrekkers die ten behoeve van Pieter Geerts de gegevens verwerkt, afzonderlijke verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Daarnaast geeft GEERTS uw persoonsgegevens niet door aan andere derden tenzij wanneer hiertoe wettelijk verplicht.

7. Hoelang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, doch in ieder geval nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

8. Welke rechten heeft U als betrokkene?

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving heeft u als betrokkene de volgende rechten in verband met uw persoonsgegevens:

  • Het recht op inzage
  • Het recht op verbetering of aanpassing
  • Het recht op het wissen
  • Het recht op beperking
  • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Het recht om uw toestemming tot verwerking in te trekken

Om een of meer van uw bovenstaande rechten uit te oefenen richt u een aanvraag aan de verwerkingsverantwoordelijke met duidelijke vermelding van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken, alsook een kopie van een bewijs van uw identiteit om u te kunnen identificeren:

bite@pietergeerts.be
+32 486 98 54 12
Schaliënhoefdreef 50, B-2970 Schilde

9. Geautomatiseerde besluitvorming

GEERTS verwerkt geen persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling.

10. Vragen en klachten

Wanneer u vragen of klachten heeft kan u deze aan ons overmaken via de volgende contactgegevens:

bite@pietergeerts.be
+32 486 98 54 12
Schaliënhoefdreef 50, B-2970 Schilde

U heeft als betrokkene bovendien steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

11. Wijzigingen

GEERTS behoudt zich het recht voor om deze verklaring ten allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.